Ako postupovať pri odpočtoch vody a tepla počas aktuálnej epidemiologickej situácie

 

S príchodom nového roka opäť nadišiel čas koncoročných odpočtov vody a tepla v bytových domoch v správe Bytového podniku mesta Košice (BPMK). Avšak v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou budú tieto úkony sťažené a na mnohých miestach nemožné kvôli aktívnemu ochoreniu obyvateľov či povinnej karanténe. Ako teda v takejto situácii postupovať a ako sa chrániť? Na zjednodušenie situácie prinášame užitočné informácie.

Ak obyvatelia bytu či nebytových priestorov (NP) nemôžu v čase odpočtov sprístupniť svoj byt prichádza do úvahy možnosť samoodpočtu. V prípade meračov s digitálnym displejom, ktoré nie sú vybavené diaľkovým odpočtom je potrebné zaslať emailom či listom stavy meračov s priloženou fotodokumentáciou, kde je uvedené čitateľné číslo merača. Ďalšími dôležitými náležitosťami zasielaného samoodpočtu je meno, adresa bytu či NP, dátum odpočtu a výrobné číslo merača. Samoodpočty digitálnych meračov je možné vykonať a zaslať do 28. februára 2021.

Zložitejšia je však situácia pri samoodpočtoch kapilárnych meračov, ktoré fungujú na báze ampuliek odparujúcich sa počas vykurovania. „Keďže sa jedná o ampulky, je potrebné vykonať odpočet najneskôr do 20. januára 2021, aby bol správne odčítaný stav koncoročných dielov do vyúčtovania za rok 2020 a následne je nutné vymeniť ampulky s kvapalinou,“ hovorí Andrea Baňasová, vedúca energetiky BPMK. Jedná sa o starší typ meračov, ktoré nedokážu archivovať koncoročný stav, preto je potrebné do 31. januára 2021 uskutočniť spomínanú výmenu. Ampulky sa bežne menia pri odpočtoch, avšak v čase šíriacej sa epidémie to nie je vždy možné, preto BPMK umožňuje svojim klientom samoodpočet zaslaním emailu či listu s odčítaným stavom merača spolu s fotodokumentáciou stavu merača s jasne identifikovateľným výrobným číslom a s ďalšími náležitosťami, ako meno a adresa odčítavaného bytu, dátum odpočtu, stav a výrobné číslo merača, najneskôr do 20. januára 2021

Po samoodpočte je užívateľ bytu či NP povinný dohodnúť si termín s pracovníkmi BPMK, a teda najneskôr do 31. januára 2021 sprístupniť svoj byt alebo NP k výmene kapilár.

„Výmena kapilár sa týka 11 bytových domov, teda cca 600 bytov či NP v správe BPMK. Naši pracovníci, ktorí vykonávajú tieto úkony budú vybavení negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19, nie starším ako 72 hodín a budú poučení, ako minimalizovať riziko prenosu vírusu na vlastníkov bytu či ako chrániť svoje zdravie,“ povedal Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ – riaditeľ spoločnosti BPMK.

A ako bude prebiehať odpočet a výmena kapilár? Najneskôr tri dni pred odpočtom umiestni odpočtár v bytovom dome oznam s presným dátumom a časom odpočtu. Odpočtár je povinný mať prekryté dýchacie cesty respirátorom, použiť rukavice a pravidelne si dezinfikovať ruky. Pred samotným vstupom do bytu sa preukáže negatívnym testom na COVID-19, ako aj preukazom odpočtára a informuje o potrebe vykonania odpočtu meradiel. Požiada o informáciu, či niektorý člen domácnosti nie je COVID-19 pozitívny, chorý alebo v karanténe. Užívateľ je povinný uviesť odpočtárovi pravdivé informácie, inak zodpovedá za všetky vzniknuté škody, ktoré takýmto zamlčaním spôsobí. Ak je niektorý člen domácnosti pozitívny na COVID-19, chorý alebo v karanténe či užívateľ bytu nesprístupní odčítanie meračov, odpočtár odpočet nevykoná a informuje o možnostiach samoodpočtu.

V prípade, ak vlastník či užívateľ bytu a NP nevykoná samoodpočet alebo nesprístupní byt či NP k výmene kapilár, bude spotreba za rok 2021 vyčíslená v súlade s § 5 vyhlášky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, rozpočítaním množstva tepla dodaného v TÚV a rozpočítaním množstva tepla podľa podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Komentáre