Ročné vyúčtovanie za byt bude tento rok neskôr

Už vyše roka prežíva celý svet ťažké a neštandardné chvíle. Nie je tomu inak ani u nás na Slovensku. Kvôli ochoreniu COVID-19 a celosvetovej pandémii, ktorá nás všetkých zasiahla nevídanou silou sa menia všetky zaužívané postupy a štandardy.

Aj u nás v Bytovom podniku mesta Košice, s.r.o. sme sa s novou situáciou museli postupne vysporiadať a naučiť sa fungovať za prítomnosti rôznych obmedzení a núdzového stavu. Nakoľko v úvode nového roka 2021 prebiehal samoodpočet meračov a naši kolegovia pri odčítavaní mali sťažené podmienky, predlžovali sme termíny na vykonanie všetkých odpočtov. 

V súvislosti s predĺženými termínmi bude na základe zákona č. 115/2021 Z. z. posunuté aj doručenie ročného vyúčtovania za byt za uplynulý kalendárny rok z pôvodného termínu 31. 5. 2021, dokedy má správca povinnosť poskytnúť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, v ktorej je zároveň je povinný uviesť tvorbu a čerpanie fondu prevádzky údržby, opráv a nákladov spojených s udržiavaním bytu za jednotlivé byty a nebytové priestory v dome, na termín 31. 7. 2021.

Pre doručovanie vyúčtovania nie je predpísaná žiadna forma, ale my spravidla posielame toto vyúčtovanie doporučene poštou pre tých, ktorí v dome nebývajú. Ostatným je vyúčtovanie doručené priamo oproti podpisu, ktorým vlastník potvrdí prevzatie.

Každá položka v ročnom vyúčtovaní za byt musí obsahovať údaje o nameranej spotrebe za bytový dom a jej finančnom vyúčtovaní z faktúry od dodávateľa služby. Následne musí byť rozrátaná na jednotlivé byty. V zmluve o výkone správy musia byť jasne stanovené pravidlá, podľa ktorých sa jednotlivé položky rozpočítavajú.

Je nutné skontrolovať si stav odpočtu pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a odsúhlasený koeficient rozpočítavania nákladov na vykurovanie. Každá zúčtovaná služba musí obsahovať údaje za dom, prípadne aj vchod tak, aby si vlastník bytu mohol skontrolovať, či má správne vypočítaný podiel za byt.

Čo robiť v prípade, ak vám nesedia po prepočtoch sumy? Ak máte pocit, že vo vyúčtovaní niečo nesedí, je potrebné kontaktovať správcu a prekonzultovať s ním celé vyúčtovanie a objasniť si skutočnosti, ktoré sa vám zdajú byť nejasné. Ak aj následne trváte na tom, že vo vyúčtovaní je chyba, môžete ho písomne reklamovať priamo u správcu do 15-tich dní od jeho doručenia. Ak je vaša reklamácia oprávnená a opodstatnená, správca vyúčtovanie opraví a následne doručí opravné vyúčtovanie.


Preplatky

Správca domu vám vráti preplatky najneskôr 30 dní od dátumu, kedy vám bolo ročné vyúčtovanie za byt doručené. Ak vo vašom bytovom dome existuje veľké množstvo pohľadávok, vyplácanie preplatkov sa môže oneskoriť, avšak o tom vás správca musí informovať. Peniaze vám budú zaslané na účet, z ktorého realizujete platby (ak sa so správcom nedohodnete, že preplatok započíta do nasledujúcej zálohovej platby).

Nedoplatky

Na uhradenie nedoplatkov máte 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania za byt a urobíte ho pomocou prevodu z účtu na bankový účet vášho domu alebo ho môžete uhradiť priloženou poštovou poukážkou. Ak to nestihnete, dostanete pripomienku vo forme sms alebo emailu, a ak to nespravíte ani potom, správca môže od vás peniaze vymáhať súdnou cestou.

Ročné vyúčtovanie za byt/vlastníci  – dôležité položky

Teplo na vykurovanie

Ohrev teplej vody

Objem teplej vody

Objem studenej vody

Zrážková voda

Energia spoločných priestorov

Upratovanie spoločných priestorov

Výťahy

Spoločná televízna anténa

Havarijná služba

Poistenie domu

Správcovský poplatok


Ročné vyúčtovanie za nebytový priestor/nájomcovia – dôležité položky

Teplo na vykurovanie

Ohrev teplej vody

Objem teplej vody

Objem studenej vody

Zrážková voda

Energia spoločných priestorov

Upratovanie spoločných priestorov

Výťahy

Komíny

Spoločná televízna anténa

Odvoz a likvidácia odpadu

Havarijná služba

Poistenie domu

Požiarna ochrana, strážna služba

Správcovský poplatok


Komentáre