Diaľkové odpočty onedlho realitou

V čase inteligentných technológií a digitálnej modernizácie všetkých odvetví čaká príjemná zmena aj vlastníkov a užívateľov bytov, ktorým na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EU o energetickej efektívnosti budú postupne implementované do bytov diaľkové digitálne merače. Diaľkové odpočty meračov tepla a vody majú nesporne mnoho výhod, no najmarkantnejšou je určite ochrana súkromia vlastníkov a užívateľov bytov. Pre väčšinu obyvateľov je zaťažujúce, ba až nepríjemné prispôsobovať sa presne určeným hodinám pre odčítavanie meračov a to už nehovoríme o narúšaní súkromia vstupom cudzích osôb do bytov. Vďaka diaľkovému odpočtu sa konečný spotrebiteľ vyhne sankciám za neumožnenie odčítania prístrojov, ktoré vyplývajú z legislatívy a zvyšujú náklady na energiu.

Ďalším benefitom bude transparentnejšie vyúčtovanie a užívatelia bytov budú o svojej spotrebe informovaní častejšie, čo predpokladá aj elimináciu určitého percenta chybovosti pri ročných vyúčtovaniach. A vďaka odpočtom na diaľku bude zabezpečená väčšia spravodlivosť pri zmene vlastníka či nájomcu bytu, nakoľko odpočet možno vykonať k presnému dátumu. Diaľkový odpočet je teda spoľahlivejší a v dnešnej dobe už aj požadovaným štandardom. 

V prípade odpočtu vodomerov je možná väčšia kontrola nad spotrebou vody, keďže vďaka internetovému rozhraniu je k dispozícii história denných odpočtov. Namerané údaje na bytových vodomeroch nemusia vždy zodpovedať údajom, ktoré sú uvedené vo vyúčtovacej faktúre. Dôvodov je hneď niekoľko, napr. nepozorovaný únik vody, nesprávna montáž vodomerov či úmyselné ovplyvňovanie vodomerov užívateľmi bytov. Tieto nežiadúce faktory ovplyvňujúce výšku zúčtovacej faktúry, ktorá môže byť pre vlastníka bytu nepríjemným prekvapením možno vďaka diaľkovému meraču vody ľahko odhaliť.

A ako fungujú diaľkové merače? Spôsoby sú dva, a to buď pochôdzkovým spôsobom, kedy odpočtár pred budovou diaľkovo odčíta údaje z meračov. Väčšinou raz ročne. Druhým spôsobom je systém zbernice dát, ktorá sa inštaluje v spoločných priestoroch budovy a toto zariadenie zhromažďuje denne údaje z meračov. Systém pracuje automatizovane, všetky dáta sú spracované elektronicky.

Na základe legislatívy meradlá a pomerové rozdeľovače tepla, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, sa majú od 1. januára 2027 o túto funkciu doplniť alebo vymeniť. Na základe týchto skutočností sme našich klientov o týchto faktoch informovali a mnohí už výmenu meračov realizovali. Ďalšie výmeny budú postupne uskutočnené v nasledujúcom období.  


 


Komentáre