Kde sa vzali dopravné značky?

Dopravné značky sú pre nás neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, či už ako šoférov automobilov alebo peších chodcov. Ich prítomnosť popri cestách si často ani neuvedomujeme, no ich absencia by mala fatálne následky. 

Dopravné značky patria k najdôležitejším elementom dopravnej infraštruktúry.  Upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesta, kde im môže hroziť nebezpečenstvo, poskytujú informácie na orientáciu, upravujú prednosť, ustanovujú zákazy, obmedzenia alebo príkazy. Ich význam musí poznať každý vodič, aby sa podľa nich mohol riadiť, a aby tak dodržiaval zákon o cestnej premávke.   
 
Už malé deti v škôlke sa učia, čo znamenajú jednotlivé piktogramy, s ktorými sa stretávajú počas každodenných aktivít.

Medzi prvé dopravné značky patria určite míľniky popri cestách, ktoré nám poskytujú informáciu o vzdialenosti či smere. Rimania ich používali už okolo roku 123 pred naším letopočtom a označovali nimi vzdialenosť väčších miest od Ríma. Neskôr sa začali využívať aj na určenie smeru. Avšak zlatý vek dopravných značiek nastal až koncom 19. storočia, kedy sa rozšírilo používanie bicyklov a nadišla éra automobilov. Spočiatku ste popri ceste míňali len značky varovné, ktoré upozorňovali cyklistov na nebezpečenstvo. Zakladali ich cyklistické kluby, ktoré sa neskôr transformovali na kluby automobilové. Ako značky vznikali, narastala aj potreba ich štandardizácie. Až v roku 1908 na prvom stretnutí Medzinárodnej asociácie cestného kongresu (Permanent International Association of Road Cogresses, PIARC) sa podarilo  štandardizovať štyri značky – nerovnosť vozovky, zákruta, križovatka a železničné priecestie. Prvou krajinou, ktorá značky začala používať bolo Rakúsko.

Vývoj dopravných značiek pokračoval, postupne pribúdali ďalšie značky. Viedenská konferencia v roku 1968 bola zjednocujúcim štandardom, ktorý akceptovala väčšina európskych  a mnoho ďalších krajín sveta.  Definovala nové značky, štandardizovala ich farby, tvary a typy. Napriek tomu, že sa stala štandardom a v mnohých krajinách sú vďaka tomu značky rovnaké alebo podobné, stále existujú výnimky a odlišnosti. Príkladom je USA, ktorá od začiatku išla svojou vlastnou cestou a v súčasnosti  sa riadi vlastným štandardom dopravných značiek.

Dopravné značenie na cestných komunikáciách či mostoch vo vlastníctve mesta Košice zabezpečuje od 1. 1. 2020 Bytový podnik mesta Košice. 
Poskytuje aj prenájom prenosných dopravných značení a zariadení.

Služby BPMK sú však prístupné aj externým objednávateľom, akými sú mestské organizácie, súkromné firmy či fyzické osoby. Okrem realizácie nového dopravného značenia, na základe súhlasu príslušných orgánov, ponúka aj opravu a údržbu zvislého dopravného značenia. V ponuke má rôzne druhy značiek, ako napríklad výstražné, regulačné a informačné značky, smerové a pruhové značky, dodatkové tabuľky či dopravné zariadenia, ktoré spĺňajú všetky technické normy, predpisy a technicko-kvalitatívne podmienky.

Samozrejmosťou je aj záručná doba, ktorú poskytujeme na:


·   Zvislé dopravné značky, dodatkové tabuľky a dopravné zariadenia s reflexnou fóliou - 84    mesiacov

      Elektronické zariadenia – 24 mesiacov

·     Batérie – 12 mesiacov

Pri plnení zadaných objednávok sme flexibilní vďaka potrebnému technologickému vybaveniu či dodávkam dopravných značiek a zariadení s reflexným označením.

Disponujeme vlastnými kmeňovými zamestnancami, vďaka čomu vieme promptne reagovať na požiadavky objednávateľov.Komentáre